Produkty

Evropské právo

Pomoc v systému mezinárodních smluv, který upravuje vztahy mezi státy v rámci evropských společenství.

Rozhodčí řízení – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Jsem zapsaný v seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995.

Ekonomické poradenství

Operativní a strategické řízení zaměřené na přenastavení podnikových procesů, takzvaný reengineering, včetně vnitropodnikové organizační struktury a efektivity výroby.

Restrukturalizace firem

Zefektivnění fungování společnosti či celé skupiny výrobních firem. Jedná se o řízený proces finanční, kapitálové nebo organizační restrukturalizace, při kterém se provádějí dílčí a komplexní změny, které vedou k vyššímu zisku a snížení nákladů.

Předcházení úpadku výrobních a obchodních společnosti

Jedná se o zavedení speciálního souboru ozdravných opatření, které vedou k odvrácení úpadku, včetně použití jedinečného know how, které zahrnuje vědomosti, odborné znalostí a zkušenosti, získané na základě předchozího výzkumu, vývoje a praxe.

Insolvence - postup podle zákona č.182/2006 sb.,. O úpadku a způsobem jeho řešení

Odborná rada při řešení insolvence společnosti.

Řízená likvidace firem a společnosti

Likvidace společnosti, která představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená.

Kapitalizace pohledávek

Provedení přeměny dluhů na obchodní podíl nebo akcie.